Αθεϊσμός: ασέβεια ή εγωϊσμός;


Στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ἔχουμε τήν ἀληθινή θρησκεία, τίς ψεύτικες θρησκεῖες, τόν ἀγνωστικισμό καί τόν ἀθεϊσμό.

Ἡ ἀληθινή θρησκεία εἶναι ἡ ἐξ ἀποκαλύψεως θρησκεία. Ἡ θρησκεία τήν ὁποία ἀπεκάλυψε στούς ἀνθρώπους ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ξεκινᾶ μέ τήν Παλαιά Διαθήκη καί τελειώνεται μέ τήν Καινή Διαθήκη, μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὑπῆρξαν πολλές ἄλλες θρησκεῖες, χωρίς ὅμως νά κατέχουν ὅλη τήν ἀλήθεια. Τήν ἀπόλυτη ἀλήθεια. Ὑπῆρχε καί ὑπάρχει ὁ ἀγνωστικισμός. Οἱ ἀγνωστικιστές ὑποστηρίζουν, ὅτι δέν γνωρίζουν ἄν ὑπάρχει ἤ ἄν δέν ὑπάρχει Θεός.
Πάντοτε ὑπῆρχε καί ὁ ἀθεϊσμός, ἀλλά τελευταίως ἐνεργεῖ μέ τέτοιους τρόπους πού διερωτᾶται κανείς ἐάν ὁ ἀθεϊσμός εἶναι ἀσέβεια ἤ εἶναι ἐγωϊσμός.

Αὐτές τίς ἡμέρες μεγάλη συζήτηση γίνεται γιά τήν διαφήμιση τήν ὁποία ἔχουν βάλει παντοῦ οἱ ἀθεϊστές. Προφανῶς δέν ὑπάρχει Θεός, γλεντεῖστε τήν ζωή σας.Probably there is no God, enjoy your life. Αὐτό τό προφανῶς πού λέγουν οἱ ἀθεϊστές τί σημαίνει; Σημαίνει ὅτι δέν εἶναι βέβαιοι καί συνεπῶς θά ἔπρεπε νά καταταγοῦν στήν τάξη τῶν ἀγνωστικιστῶν. Θυμίζουν τόν τραγουδιστή ἐκεῖνο πού διεκήρυττε, ὅτι εἶναι ἀθεϊστής καί δέν πιστεύει στό Θεό, ἀλλά βάπτισε τά παιδιά του. Ὅταν τόν ἐρώτησαν καί τοῦ εἶπαν, ἀφοῦ εἶσαι ἀθεϊστής, γιατί βάπτισες τά παιδιά σου, ἡ ἀπάντησή του ἦταν: Mά ἄν ὑπάρχει Θεός; Αὐτό δέν τά λέγει ὅλα;

Ὁ ἀθεϊσμός εἶναι ἀσέβεια, ἀλλά καί ὕψιστος ἐγωϊσμός. Ἄν δέν ὑπάρχει Θεός ἄς μᾶς ἐξηγήσουν οἱ ἀθεϊστές τήν ὕπαρξη τοῦ σύμπαντος. Ἄς μᾶς ἐξηγήσουν τήν δημιουργία του. Ἄς μᾶς ἐξηγήσουν τήν ἀρχή του.
Φυσικά μέ αὐτή τήν ἀσέβεια καί αὐτό τόν ἐγωϊσμό τοῦ ἀθεϊσμοῦ, θέλουν νά ἐκθρονίσουν τόν Θεό καί νά καθήσουν αὐτοί στόν θρόνο του. Στήν οὐσία ὁ ἀθεϊστής προσκυνᾶ τόν ἑαυτό του γιά Θεό καί θέλει καί ὅλοι οἱ ἄλλοι νά τόν προσκυνοῦν γιά Θεό. Αὐτά βέβαια εἶναι ἀστεῖα πράγματα.

Ὁ Θεός ἔδωκε ἐλευθερία στόν ἄνθρωπο. Ἡ ἐλευθερία εἶναι το στοιχεῖο τῆς τελειότητας τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦ ἀνθρώπου καλῶς λίαν. Συνεπῶς, καί οἱ ἀθεϊστές εἶναι ἐλεύθεροι καί μποροῦν νά λένε καί νά διαφημίζουν ὅ,τι θέλουν.

Μεγάλη σημασία δέν ἔχει τί κάμνουν οἱ ἀθεϊστές καί ὁ ἀθεϊσμός. Μεγάλη σημασία ἔχει τί κάμνουν οἱ πιστοί καί ἰδιαίτερα οἱ χριστιανοί οἱ ὁποῖοι κατέχουν ὁλόκληρη τήν ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθεια. Τίποτε δέν θά πετύχουν οἱ ἀθεϊστές ἄν οἱ χριστιανοί ζοῦν τή ζωή τους κατά Χριστόν. Ἄν οἱ χριστιανοί εἶναι πραγματικοί χριστιανοί, κάθε στιγμή τῆς ζωῆς τους.

Ἄν οἱ χριστιανοί διακατέχονται ἀπό ἱεραποστολικό ζῆλο καί παντοῦ καί πάντοτε κηρύττουν Χριστόν καί τοῦτον Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστημένον. Χριστόν ὁ ὁποῖος ἦλθε μέ τήν γέννησή Του, τήν σταύρωσή Του καί τήν ἀνάστασή Του νά μᾶς σώσει καί ὁ ὁποῖος θά ἔλθει νά κρίνει ζῶντες καί νεκρούς. Ἄς εἴμαστε βέβαιοι ὅλοι, ὅτι ὁ χριστός στή δευτέρα Του παρουσία θά κρίνει τούς πάντες καί τούς ἀθεϊστές μαζί, εἴτε τό πιστεύουν, εἴτε ὄχι.

Καθῆκον μας εἶναι νά ζοῦμε κατά Χριστόν καί νά προσευχόμαστε καί γιά τούς ἀθεϊστές ἀκόμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου